Stavba nové podoby Kladenského vodojemu pokračuje podle předem naplánovaného harmonogramu. O detailech a jednotlivých etapách rekonstrukce mluví v našem rozhovoru Bohdan Soukup, technický ředitel Středočeských vodáren a.s.

Kladenský rozdělovský vodojem je od 30. let minulého století jednou z dominant města.
Co vás přivedlo k myšlence rekonstruovat zařízení, které svému původnímu účelu už dávno neslouží? 

Starý vodojem Kladno-Rozdělov přestal svému účelu sloužit na konci 80-tých let minulého století a od té doby nebyl nijak využíván. Chtěli jsme této zajímavé stavbě, která tvoří jednu z dominant Rozdělova, vdechnout nový význam a otevřít jej pro veřejnost.

K jakému účelu bude po rekonstrukci vodojem využíván? 

Rekonstruovaný vodojem bude sloužit jako multifunkční centrum, kde bude umístěna celá řada smart technologií. Bude zde moderní vodárenský dispečink Středočeských vodáren, a.s., který bude řídit vodohospodářskou infrastrukturu Kladenska a Mělnicka, bude umět zvládat i krizové situace jako jsou povodně a sucho. Dále zde bude záložní dispečink, tzv. disaster recovery, pro případ havárie nebo napadení dispečinku některé ze společností skupiny Veolia, centrum kybernetické bezpečnosti, které bude dohlížet na zabezpečení IT infrastruktury skupiny Veolia a konečně centrum biodiverzity, které bude přístupné veřejnosti a budou zde probíhat výukové a vzdělávací programy týkající se ochrany životního prostředí, biodiverzity a výroby vody. Úplně na vrcholu věže bude exkluzivní zasedací místnost s výhledem na panorama celých severních Čech a pohraničních hor.

Jaké prostředky už byly na rekonstrukci vynaloženy a s jakou částkou se ještě počítá?

Celý rozpočet stavby je 100 mil. Kč a je nutno říci, že je to částka limitní, která nesmí být překročena. V této částce jsou zahrnuty stavební práce, vybavení, IT technika, promítací technika a menší úprava okolí vodojemu.

 O jak náročnou rekonstrukci se jedná? 

 Jedná se o poměrně náročnou akci, naším cílem bylo zachovat co nejvíce původní podobu stavby, ale přitom do ní umístit všechny moderní prvky. Celá střední část vodojemu, kde byla nádrž na uskladnění vody, byla přestavěna zcela znovu, byly zde umístěny nejnovější technologie, bylo třeba natáhnout desítky kilometrů nových kabelů, připojit stavbu na sítě, které dříve nebyly potřebné a to vše na omezeném kruhovém půdorysu, který přináší značná specifika.

 Provázejí rekonstrukci vodojemu nějaké komplikace? 

Neřekl bych přímo komplikace, nicméně technicky nejnáročnějším momentem bylo sundavání nádrže na vodu, která měla objem 800m3 a i s pracovním ochozem vážila 60tun. Na tuto akci musel přijet jeřáb, který se v ČR vyskytuje pouze ve dvou exemplářích, museli jsme počkat na bezvětří a poté nádrž sundat na zem. Ještě předtím byla sejmuta vrchní část stavby, „čepička“, která zakrývala tuto nádrž. Tuto „čepičku“ jsme zrekonstruovali a poté znovu nasadili na vrchol věže. I to byla velice unikátní operace, protože bylo nutné nasadit „čepičku“ na vrchol věže s milimetrovou přesností.

 Jaké jsou reakce a názory na rekonstrukci z řad kladenských občanů? 

Pokud je mi známo, reakce jsou vesměs pozitivní. Pro rekonstruovaný vodojem jsme zřídili webové stránky, kde lze sledovat průběh výstavby, je zde uvedeno i hodně zajímavých dat z minulosti a z budoucnosti vodojemu. Zatím máme řadu příznivých ohlasů, veřejnost vnímá kladně zejména fakt, že vodojem neztratí svou tvář.

Kdy bude projekt vodojemu zdárně dokončen? 

Na konci letošního roku bude hotová stavba jako taková, poté ji začneme vybavovat nábytkem, IT technikou a začneme techniku oživovat. To bude samo o sobě také poměrně složité, budou použity i nové, zcela unikátní prvky. Slavnostní otevření celé stavby očekáváme ve druhém čtvrtletí roku 2019.

Plány a vize s dokončením vodojemu do budoucna? 

Do budoucna se zejména těšíme na zájem veřejnosti, které budeme vysvětlovat taje technologie výroby vody a spojení vody s přírodou.